Modal Shift

Het vervoer per binnenvaart, spoor en shortsea maakt verladende bedrijven minder afhankelijk van het wegvervoer en biedt hen een grote betrouwbaarheid en significante imago- en kostenvoordelen.. Transportbedrijven en logistieke dienstverleners spelen in op deze kansen en bieden hun klanten in toenemende mate intermodale oplossingen.

Amsterdam Consultants helpt bedrijven met het vaststellen van de potentie en de invoering van een modal shift van wegvervoer naar binnenvaart, spoor en shortsea. Voor de modal shift woorden kosten en baten berekend op basis van volumes en specifieke eisen die een bepaalde goederenstroom heeft. Amsterdam Consultants heeft in verschillende sectoren bijgedragen aan een verschuiving van weg naar spoor en water, waaronder de sierteelt en AGF, afval, voedingsmiddelen en agro-industrie, chemie en retail.

Naast advisering aan bedrijven helpt Amsterdam Consultants overheden bij haar beleid om het wegvervoer terug te dringen. Overheden in Nederland en Europa stimuleren de modal shift vanuit het oogpunt van luchtkwaliteit, bereikbaarheid, verkeersveiligheid. Dit doen zij onder meer door het aanleggen van infrastructuur voor overslag en transport over water en per spoor en het ondersteunen van onderzoek en innovaties in de logistiek. De praktijkkennis, ervaring en het netwerk van Amsterdam Consultants leveren een waardevolle bijdrage aan de beantwoording van de beleidsvragen van overheden.

Onze projecten

Fresh Corridor vervoer op Spanje per RoRo shortsea

Jaar: 2013
Opdrachtgever: Projectbureau FC
Sector: Agro en food

Binnen het programma Pieken in de Delta is het project Fresh Corridor begin 2009 van start gegaan. Fresh Corridor heeft tot doel het vervoer van groenten en fruit met de binnenvaart op gang te brengen tussen het Rotterdams havengebied, Venlo, Vlissingen, Waddinxveen-Bleiswijk, Westland, Betuwe en Antwerpen. Het project omvat zowel de verbindingen als voorzieningen voor verslogistiek op de knooppunten in dit netwerk.

Lees meer

Verder maken systemen voor planning en control, inrichting van douane, Plantenziektekundige Dienst en Kwaliteits Controle Bureau (KCB) deel uit van Fresh Corridor. Amsterdam Consultants heeft voor de diverse deelprojecten van Fresh Corridor onderzoek verricht en testen met de binnenvaart uitgevoerd.

Een van de laatste deelprojecten binnen Fresh Corridor is gericht op een modal shift van weg naar shortsea. De dienst van Transfennica tussen Bilbao en Zeebrugge kan worden uitgebreid met afvaarten op Rotterdam. Door bundeling van vervoerstromen van diverse bedrijven in de agro- en niet-agro sector wordt het potentieel vergroot.

Lees minder

Logistieke kansen voor de ontwikkeling van de binnenhaven van Lille (F)

Jaar: 2012
Opdrachtgever: Idea Consult
Sector: Binnenvaart

De stad Lille is strategisch gelegen aan belangrijke binnenvaartverbindingen in Noord-Frankrijk. Met de bouw van het Seine-Scheldekanaal komt Lille ook aan internationale vervoer-assen te liggen. De stad wil de bestaande, verouderde natte bedrijventerreinen saneren en gedeeltelijk herinrichten voor stedelijke functies, zoals wonen, recreëren en kantoren. Vanwege de centrale ligging zijn er ook nieuwe logistieke functies mogelijk, zoals stadsdistributie en recycling. Idea Consult, die het projectmanagement voor herstructurering verzorgt, heeft aan Amsterdam Consultants gevraagd om een expert opinion over de logistieke kansen voor de haven van Lille te geven.

RETRACK, de ontwikkeling van innovatieve spoorconcepten op de corridor Rotterdam-Constanta.

Jaar: 2012
Opdrachtgever: EC, DG MOVE
Sector: Spoor

Binnen het 6e Kaderprogramma van de Europese Commissie wordt door een consortium van 12 onderzoeksinstituten, adviesbureaus en spoorwegondernemers gewerkt aan een commerciële spoorverbinding tussen Rotterdam en Constanta in Roemenië. Het project, dat een looptijd heeft van 5 jaar en eind 2012 wordt afgerond, speelt in op de liberalisering van het railgoederenvervoer in Europa en biedt de nieuwe spooroperators de kans om op een oost-west corridor een nieuwe dienst te ontwikkelen.

Lees meer

De Europese Commissie heeft ambitieuze doelstellingen in haar verkeer- en vervoerbeleid vastgelegd als het gaat om de groei van het spoorvervoer in Europa. In 2009 is een pilot gestart, die uitgegroeid is naar een frequentie van drie tot vier treinen per week tussen Keulen en Györ in Hongarije, met feederdiensten naar Oost-Brabant, Rotterdam, Budapest, Roemenië en Istanbul. Binnen het project wordt onderzocht wat de kansen zijn voor uitbreiding van de dienst naar Rusland en China. Vooral voor de groeiende handelsstromen tussen het westen van China en Kazakhstan, Rusland, Oekraïne en Centraal Europa biedt kansen voor spoorvervoer. Amsterdam Consultants ondersteunt TNO bij het projectmanagement en de evaluatiewerkzaamheden. Daarnaast wordt kennis en ervaring op het gebied van spoorvervoer en modal-shiftprojecten ingebracht in RETRACK.
Meer informatie kan gevonden worden op www.retrack.eu

Lees minder

WATERTRUCK, ontwikkeling van een business case voor een innovatief duwbakconcept

Jaar: 2011
Opdrachtgever: EC, INTERREG
Sector: Binnenvaart

Het gebruik van binnenvaart op kleine vaarwegen neemt de laatste decennia sterk af. De rentabiliteit van vervoer met kleine schepen is erg laag, schaalvergroting is troef in de binnenvaart. Het gevolg van deze ontwikkeling is een verdere groei van het wegvervoer, terwijl binnenvaart vanuit maatschappelijk oogpunt (duurzaamheid, veiligheid, bereikbaarheid) de voorkeur geniet. Vanuit het Europese INTERREG-programma is het project Watertruck ondersteund.

Lees meer

Het Vlaamse Instituut voor de Mobiliteit (VIM) heeft dit project geleid. Het concept van Watertruck gaat uit van kleine duwboten die laadbakken bij verladers brengen en ophalen. Er zou sprake moeten zijn van eenmansbediening om een rendabele dienst te onderhouden. Amsterdam Consultants heeft samen met ECORYS onderzocht of een haalbare business case in Nederland mogelijk is. Daartoe zijn met een aantal grote verladers in de bouw, recycling en agro-industrie en binnenvaartondernemingen concrete vervoerstromen geanalyseerd en mogelijke diensten doorgerekend. Het is gebleken dat een kansrijke dienst mogelijk is wanneer een stabiele en gebalanceerde combinatie van stromen gevonden kan worden. In de huidige marktomstandigheden is dit lastig te realiseren.

Lees minder

Onderzoek naar het potentieel voor CO2-reductie door een modal shift van weg naar spoor in Europa

Jaar: 2011
Opdrachtgever: CER
Sector: Spoor

In opdracht van de organisatie van Europese samenwerkende spoorwegen, CER, heeft CE Delft een onderzoek gedaan naar het energiebesparingspotentieel van de spoorwegen in Europa. Amsterdam Consultants is door CE gevraagd om een aantal cases voor het goederenvervoer uit te werken.

Fresh Corridor IV, onderzoek naar de mogelijkheden van intermodaal vervoer naar Medel

Jaar: 2010
Opdrachtgever: Projectbureau F
Sector: Agro en food

Binnen het programma Pieken in de Delta is het project Fresh Corridor begin 2009 van start gegaan. Fresh Corridor heeft tot doel het vervoer van groenten en fruit met de binnenvaart op gang te brengen tussen het Rotterdams havengebied, Venlo, Vlissingen, Waddinxveen-Bleiswijk, Westland, Betuwe en Antwerpen. Het project omvat zowel de verbindingen als voorzieningen voor verslogistiek op de knooppunten in dit netwerk.

Lees meer

Verder maken systemen voor planning en control, inrichting van douane, Plantenziektekundige Dienst en Kwaliteits Controle Bureau (KCB) deel uit van Fresh Corridor. Amsterdam Consultants heeft voor de diverse deelprojecten van Fresh Corridor onderzoek verricht en testen met de binnenvaart uitgevoerd.

Het Fruitpact is een samenwerkingsverband tussen overheid en bedrijfsleven in het Rivierenland: de Betuwe, het Land van Maas en Waal en de Bommelerwaard. Het Fruitpact maakt onderdeel uit van het tuinbouwprogramma “Betuwse Bloem”, waarbinnen de fruitteelt een belangrijk onderdeel is. De fruitteelt is van oudsher sterk in de gebieden verankerd en heeft zich nationaal en regionaal ontwikkeld tot een economisch cluster van betekenis. Het Fruitpact wil met haalbare doelstellingen en concrete projecten, die op korte en lange termijn tastbaar resultaat opleveren de Nederlandse en internationale concurrentiepositie van het fruitcluster versterken. Een van die projecten is een modal shift van weg naar binnenvaart, waarbij gebruik gemaakt wordt van de nieuw te ontwikkelen terminal in Medel.
Amsterdam Consultants heeft samen met de bedrijven in Rivierenland geïnventariseerd wat het potentieel voor een binnenvaartdienst op Rotterdam is.
De bedrijven van het Fruitpact hebben medio 2010 hun intenties voor het ontwikkelen van een business case vastgelegd in een overeenkomst. Wanneer de terminal Rivierenland wordt opgeleverd kunnen de partijen met pilots beginnen om de business case te toetsen en zo nodig bij te stellen.

Lees minder

Berekening business cases modal shift voor planten

Jaar: 2009
Opdrachtgever: Ministerie LNV/FloraHolland
Sector: Agro en food

FloraHolland is van mening dat het gebruik van andere modaliteiten dan het wegvervoer voor de sector om strategische redenen en duurzaamheidoverwegingen op termijn noodzakelijk is. Het intermodaal vervoer van containers per spoor heeft de laatste jaren een sterke groei gekend. Een groot aantal shuttletreinen doet zeer frequent vele Europese bestemmingen aan.

Lees meer

Qua prijs is deze vervoerwijze steeds meer concurrerend met het wegvervoer, onder meer dankzij maatregelen zoals de Maut en de Europese wetgeving op het gebied van rij- en rusttijden.

In 2010 heeft Amsterdam Consultants in opdracht van Flora Holland en met ondersteuning van het toenmalige LNV onderzoek gedaan naar de economische haalbaarheid en de milieuopbrengsten van een modal shift naar het spoor voor de bestemmingen:

  • Italië (Milaan)
  • Roemenië (Pitesti)
  • Zuid Duitsland (München)
  • Polen (Poznan)
  • Rusland (Moskou)

Lees minder

FreshCorridor: ondersteuning bedrijven Freshworld bij modal shift van weg naar binnenvaart van Maasvlakte naar Ridderkerk

Jaar: 2009
Opdrachtgever: Projectbureau FC
Sector: Agro en food

Binnen het programma Pieken in de Delta is het project Fresh Corridor begin 2009 van start gegaan. Fresh Corridor heeft tot doel het vervoer van groenten en fruit met de binnenvaart op gang te brengen tussen het Rotterdams havengebied, Venlo, Vlissingen, Waddinxveen-Bleiswijk, Westland, Betuwe en Antwerpen. Het project omvat zowel de verbindingen als voorzieningen voor verslogistiek op de knooppunten in dit netwerk. Verder maken systemen voor planning en control, inrichting van douane, Plantenziektekundige Dienst en Kwaliteits Controle Bureau (KCB) deel uit van Fresh Corridor. Amsterdam Consultants heeft voor de diverse deelprojecten van Fresh Corridor onderzoek verricht en testen met de binnenvaart uitgevoerd.

Lees meer

Fresh World Barendrecht is de grootste agrocluster met bekende handelshuizen en logistieke bedrijven. Meer dan 25% van de importcontainers met fruit hebben bestemming Barendrecht.

In 2009 hebben de bedrijven, samen met Maersk, APMT en GCR (Groenenboom containertransferium Ridderhaven) met succes de eerste proeftrips met de binnenvaart uitgevoerd.

De proef is uitgevoerd met de L-Class (Zuid Amerika) van Maersk en de SAECS (gecombineerde dienst van Maersk, Safmarine, Mol en Dal). In 2010 is er een gestructureerde binnenvaarverbinding met APMT op de Maasvlakte tot stand gebracht. Totaal zijn er circa 500 containers met de binnenvaart mee gegaan. Begin 2011 zijn de diensten van Maersk verhuisd van APMT naar Uniport en is de binnenvaart gestopt. Varen vanaf de Waal-Eemhaven naar de Ridderhaven heeft geen zin, Wanneer de nieuwe terminal van APMT op de Maasvlakte 2 in gebruik wordt genomen zullen de diensten weer de Maasvlakte aanlopen en wordt de binnenvaartverbinding hersteld.

Film: http://vimeo.com/33782953

Lees minder

Berekeningen modal shift van weg naar spoor voor het vervoer van planten in Europa voor FloraHolland

Jaar: 2009
Opdrachtgever: Ministerie LNV
Sector: Agro en food

FloraHolland is van mening dat het gebruik van andere modaliteiten dan het wegvervoer voor de sector om strategische redenen en duurzaamheidoverwegingen op termijn noodzakelijk is. Het intermodaal vervoer van containers per spoor heeft de laatste jaren een sterke groei gekend. Een groot aantal shuttletreinen doet zeer frequent vele Europese bestemmingen aan. Qua prijs is deze vervoerwijze steeds meer concurrerend met het wegvervoer, onder meer dankzij maatregelen zoals de Maut en de Europese wetgeving op het gebied van rij- en rusttijden.

Lees meer

In 2010 heeft Amsterdam Consultants in opdracht van Flora Holland en met ondersteuning van het toenmalige LNV onderzoek gedaan naar de economische haalbaarheid en de milieuopbrengsten van een modal shift naar het spoor voor de bestemmingen:

  • Italië (Milaan)
  • Roemenië (Pitesti)
  • Zuid Duitsland (München)
  • Polen (Poznan)
  • Rusland (Moskou)

Lees minder

Inventarisatie containerstromen Drechtsteden

Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland
Sector: Binnenvaart

Op de bedrijventerreinen in Dordrecht en Zwijdrecht zijn een groot aantal bedrijven gevestigd die veel containers van en naar de havens van Rotterdam en Antwerpen laten vervoeren. Dit gaat nu grotendeels over de weg. Amsterdam Consultants heeft onderzocht of dit potentieel groot genoeg is om via een terminal in Dordrecht van de binnenvaart gebruik te maken.

Coolport Westland

Jaar: 2013
Opdrachtgever: Fresh Corridor
Sector: AGF

In het kader van het project Fresh Corridor is in 2009/2010 een studie uitgevoerd waarin is aangetoond dat een verbinding over water tussen Uniport en het Westland zeer wenselijk is om teelt, handel en logistiek te koppelen. Per jaar wordt via de handelsterreinen in het Westland ongeveer 9 miljoen ton groenten en fruit verhandeld. Ongeveer 25 procent hiervan betreft import uit overzeese gebieden, voornamelijk citrus, druiven, hardfruit, ananas, mango etc. Deze producten worden gelost in de Rotterdamse haven en vervolgens verder getransporteerd naar het achterland. Ongeveer dertig procent van de producten die in het Westland worden verhandeld zijn afkomstig uit overige Europese landen en 45 procent betreft Nederlands product en dan hoofdzakelijk uit het Westland.

Lees meer

Om de 25 procent importfruit van de Maasvlakte naar het Westland te transporteren, wordt tot op heden gebruik gemaakt van trucks. De truckafstand van en naar het Westland bedraagt 120 km. Bij transport via water, is de truckafstand gereduceerd tot 20 km. Hierdoor kan het bedrijfsleven een lagere CO2-uitstoot realiseren, kan de servicegraad omhoog en zal de kostprijs uiteindelijk dalen. Denk daarbij aan congestie op de A15, die de komende jaren naar verwachting verder zal toenemen door geplande werkzaamheden op dit traject.

Er is een stichgting opgericht om alle partijen bij elkaar te brengen. In 2013 is een intentieverklaring ondertekend met alle deelnemers. Daarnaast zijn individuele toezeggingen voor lading toegezegd in contracten, in totaal nu voor ruim 8.000 containers. Stena Line zal een bestaande steiger aanpassen en kraancapaciteit organiseren. Als het goed is zal in 2014 de terminal operationeel zijn. Naast de importcontainers met fruit en groenten is er ook een aanzienlijke stroom met import planten en andere sierteeltproducten naar het Westland. Deze kan ook moeiteloos mee met de barge.

Lees minder

Kansen voor vers in de Zuidvleugel

Jaar: 2019
Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland
Sector:

Doel van dit project is het pragmatisch vaststellen van een gedragen visie op de agrologistiek in de Zuidvleugel. Benoemen en onderbouwen van strategische keuzes voor versterking en verduurzaming van de agrologistiek in de Zuidvleugel.

De logistieke strategie maakt duidelijk welke initiatieven en ontwikkelingen in de Zuidvleugel in aanmerking komen voor ondersteuning door de provincie Zuid-Holland.

Lees meer

In 2007 is onder andere met steun van de provincie Zuid-Holland het project Fresh Corridor gestart, met het doel het vervoer van groenten en fruit met de binnenvaart op gang te brengen tussen het Rotterdams havengebied en de belangrijkste productiegebieden en logistieke centra, waaronder Venlo, Vlissingen, Fruitpact Betuwe en Antwerpen. In 2013 heeft de provincie samen met de ministeries van I&M en EZ onderzoek gedaan naar versterking van de relatie Greenports-Mainports.

Sindsdien is er veel veranderd in de logistiek en de agrobusiness: de Coolport in de Waal-Eemhaven is er gekomen, de terminals op tweede Maasvlakte zijn in gebruik, circa 75% van de reefers landt nu aan op de Maasvlakte, de containerisatie is bijna volledig, de concentratie (fusies/overnames) aan de kant van verladers heeft zich doorgezet en het economisch tij heeft zich ten gunste gekeerd.

Er is veel tijd en energie gestoken in pogingen om reefers met groenten en fruit vanaf de zeehaven naar de agroclusters met de binnenvaart ter vervoeren. De eerste containers bestemd voor Barendrecht gingen via de Ridderhaven. Vervolgens zijn er binnenvaartverbindingen voor vers tot stand gebracht voor Venlo en Medel. De veel belovende verbinding voor het Westland via Hoek van Holland is er niet gekomen. Voor het alternatief via de Zevenmanshaven (Vlaardingen) lijkt er onvoldoende draagvlak te zijn bij de leden van de stichting Coolport Westland. In de tussentijd zijn ook de Control Towers op het toneel verschenen en claimen een rol in de modal shift en een onafhankelijk aanbod breder aanbod van terminals.

Er is gesproken met in totaal 20 verschillende stakeholders:
– Handelsbedrijven AGF Greenport West-Holland
– Deepsea-reder en -terminal
– Bargeoperators en -terminals
– Railoperators en -terminals.
– Adviseur initiatief HRT Bleiswijk
– Havenbedrijf Rotterdam
– Provincie Zuid-Holland

Op de agenda stond:
– Binnenvaartnetwerk en congestie Maasvlakte
– Belang multimodale verbindingen en modal shift
– Railterminal initiatief Bleiswijk en alternatief RSC
– Coolport positie en perspectief
– Duurzaamheid
– Rol HBR en PZH
De belangrijkste conclusies en aanbevelingen zijn:

Coolport optillen en oprekken
– Sleutelspelers vanuit haven en Greenport West-Holland selecteren en gesprek starten over functie en organisatorische inrichting Coolport

Premium railterminal voor vers:
– Business case vanuit RSC (Hupac) uitwerken. Vaststellen wat nodig is om premium railterminal en spoorproduct voor vers te realiseren.
– Initiatieven voor shift naar spoor van importstromen Spanje ondersteunen.

Afhandeling Maasvlakte verbeteren:
– Vaarschema opstellen in overleg met verladers, barge- en terminaloperators.

Verduurzaming:
– Identificeren, plannen en monitoring logistieke verduurzaming.

Lees minder

Premium European Fresh Gateway

Jaar: 2019
Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland
Sector: AGF

Binnen de Greenport Nederland vormt zich onder de Euromast de combinatie van de Greenport West-Holland met de Mainport Rotterdam. Deze combinatie moet zich profileren als de Premium European Fresh Gateway. In de Greenport West-Holland komen teelt, handel, logistiek, import en export van groenten, fruit en sierteelt bij elkaar, waarmee het ‘schap van de wereld’ voor de Nederlandse en Europese consument wordt gevormd. De deepsea- en multimodale achterlandverbindingen van de Mainport verbinden de Greenport West-Holland wereldwijd met producenten en consumenten. In dit project is in opdracht van de provincie Zuid-Holland een strategische visie vastgesteld. De kern van de visie omvat de noodzaak van een strategische herdefiniëring van de Coolport en het ontwikkelen van een hoogwaardig spoorproduct in de City (Waal-Eemhavengebied).

Lees meer

In 2019 is op basis van gesprekken met twintig dominante stakeholders actief in de haven en agrologistiek in de Zuidvleugel van de provincie Zuid-Holland, verricht in opdracht van de provincie Zuid-Holland, geconcludeerd dat er behoefte is aan een herdefiniëring van het Coolport-concept in de Rotterdamse haven. Deze herdefiniëring is nodig voor het versterken van het profiel en de concurrentiekracht van Greenport West-Holland en de Mainport en voor de ontwikkeling van een optimale intermodale infrastructuur voor verslogistiek.

De voorkeur van de ondervraagde agro-logistieke stakeholders gaat uit naar een versterking van Coolport als een multimodaal knooppunt voor vers-stromen met aansluitingen op rail, binnenvaart, shortsea/ferry en weg. Met name een dedicated railterminal voor vers-lading in de multimodale omgeving van de City staat hierbij centraal wegens het vermogen van spoor om op de lange afstand een relatief snel en duurzaam vervoersproduct te kunnen leveren. Deze herdefiniëring betekent dat Coolport veel breder wordt gezien dan de huidige fysieke locatie van het koel- en vriesveem van de firma Kloosterboer, voorzien van de naam Coolport. In de herdefiniëring wordt Coolport opgerekt en is de fysieke locatie van Kloosterboer slechts een onderdeel van een veel breder logistiek knooppunt voor verslogistiek.

Deze herdefiniëring past in de strategische doelen van de Greenports en mainport Rotterdam en wordt ook uitgedragen door provincie Zuid-Holland en het Rijk. Maar de productontwikkeling is ook in het belang van bestaande aanbieders van spoordiensten, zoals DB Cargo, RSC en CTT, omdat het spoor naar verwachting de komende jaren de gevolgen van de energietransitie sterk zal gaan voelen door een afname van de omvangrijke pakketten kolen, ertsen en andere energiedragers.

Eind 2017 is het Concept Greenports 3.0 vastgesteld dat het versterken van de netwerkkracht en concurrentiepositie van Nederland tot doel heeft. De kern is dat de Greenport West-Holland en mainport Rotterdams samen een geïntegreerd netwerk vormen en in toenemende mate aandacht voor elkaar moeten hebben door samen te werken. De relatie tussen de mainport Rotterdam en de Greenport West-Holland wordt daardoor steeds belangrijker. Maar niet alleen in bestuurlijke zin neemt het belang van deze relatie toe, ook door ontwikkelingen in de logistiek.

Lees minder