Economie en ruimte

Transport en logistiek hebben een nauwe relatie en interactie met ruimtelijke ontwikkelingen. Bedrijventerreinen en industriegebieden genereren vervoersbewegingen en logistieke activiteiten die ruimte vereisen. Bij stedelijke ontwikkelingen komen diverse vraagstukken op het gebied van goederenvervoer naar voren.

De bereikbaarheid van binnensteden voor de belevering van winkels is een bekend probleem, waarvoor diverse oplossingen worden beproefd en ingevoerd. Amsterdam Consultants adviseert regionale en lokale overheden over de mogelijkheden voor innovatieve stedelijke distributie.

Vermindering van de hinder van vervoer is mogelijk wanneer op bedrijventerreinen samenwerking wordt gevonden tussen bedrijven. Samenwerking in bijvoorbeeld de collectie en verwerking van afval- en reststromen kan tot grote efficiencyvoordelen leiden. Ook kan bij de (her-)inrichting van bedrijventerreinen gekeken worden naar logistieke samenwerking, duurzamere transportmodaliteiten en energiebesparende maatregelen.

Amsterdam Consultants wordt ook betrokken bij de herontwikkeling van (binnen-) havens om overheden te adviseren over de logistieke invulling.

Onze projecten

Verbetermaatregelen goederenvervoer voor de bedrijventerreinen Groote Lindt en De Geer in Zwijndrecht

Jaar: 2007
Opdrachtgever: Gemeente Zwijndrecht
Sector: Diverse

De herstructurering van de bedrijventerreinen Groote Lindt en De Geer in Zwijndrecht was aanleiding voor de gemeente en de provincie om na te gaan of er logistieke verduurzaming mogelijk is. Amsterdam Consultants heeft dit onderzocht door met de belangrijkste bedrijven te gaan praten over mogelijke verbetermaatregelen. Met name de ligging aan het water biedt kansen voor binnenvaart, terwijl ook de spooraansluiting wellicht beter gebruikt kan worden.

Lees meer

De meest concrete verbetermaatregel behelst het gezamelijk inzamelen van bedrijfsafval, waarbij voor het staalafval ook de binnenvaart gebruikt kan worden. De kansen voor intermodaal vervoer per binnenvaart zijn kleiner, doordat er in Zwijndrecht geen terminal is en de volumes bij elkaar niet voldoende. Wanneer ook de stromen uit Dordrecht meegenomen worden zijn er wel goede mogelijkheden voor het vervoer van containers per binnenvaart.

Lees minder

Ontwikkeling toekomstig ruimtelijk beleid Noordzeekanaalgebied

Jaar: 2007
Opdrachtgever: Projectbureau NZKG
Sector: Diverse

Goederenvervoer en milieu op de bedrijventerreinen in Wateringen

Jaar: 2006
Opdrachtgever: Gemeente Westland
Sector: Diverse

In opdracht van de Provinice Zuid-Holland en de Gemeente Westland heeft Amsterdam Consultants samen met BMD Milieuadvies de mogelijkheden voor verduurzaming onderzocht bij de bedrijven van de drie aaneengesloten bedrijventerreinen in Wateringen. Amsterdam Consultants heeft daarbij via quick-scans gekeken wat de mogelijkheden zijn voor samenwerking en verduurzaming van de logistiek. Verbetermaatregelen zijn gevonden bij de inzameling van afval, uitwisseling van productie-installaties en het gebruik van alternatieve brandstoffen.

Kansen voor vers in de Zuidvleugel

Jaar: 2019
Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland
Sector:

Doel van dit project is het pragmatisch vaststellen van een gedragen visie op de agrologistiek in de Zuidvleugel. Benoemen en onderbouwen van strategische keuzes voor versterking en verduurzaming van de agrologistiek in de Zuidvleugel.

De logistieke strategie maakt duidelijk welke initiatieven en ontwikkelingen in de Zuidvleugel in aanmerking komen voor ondersteuning door de provincie Zuid-Holland.

Lees meer

In 2007 is onder andere met steun van de provincie Zuid-Holland het project Fresh Corridor gestart, met het doel het vervoer van groenten en fruit met de binnenvaart op gang te brengen tussen het Rotterdams havengebied en de belangrijkste productiegebieden en logistieke centra, waaronder Venlo, Vlissingen, Fruitpact Betuwe en Antwerpen. In 2013 heeft de provincie samen met de ministeries van I&M en EZ onderzoek gedaan naar versterking van de relatie Greenports-Mainports.

Sindsdien is er veel veranderd in de logistiek en de agrobusiness: de Coolport in de Waal-Eemhaven is er gekomen, de terminals op tweede Maasvlakte zijn in gebruik, circa 75% van de reefers landt nu aan op de Maasvlakte, de containerisatie is bijna volledig, de concentratie (fusies/overnames) aan de kant van verladers heeft zich doorgezet en het economisch tij heeft zich ten gunste gekeerd.

Er is veel tijd en energie gestoken in pogingen om reefers met groenten en fruit vanaf de zeehaven naar de agroclusters met de binnenvaart ter vervoeren. De eerste containers bestemd voor Barendrecht gingen via de Ridderhaven. Vervolgens zijn er binnenvaartverbindingen voor vers tot stand gebracht voor Venlo en Medel. De veel belovende verbinding voor het Westland via Hoek van Holland is er niet gekomen. Voor het alternatief via de Zevenmanshaven (Vlaardingen) lijkt er onvoldoende draagvlak te zijn bij de leden van de stichting Coolport Westland. In de tussentijd zijn ook de Control Towers op het toneel verschenen en claimen een rol in de modal shift en een onafhankelijk aanbod breder aanbod van terminals.

Er is gesproken met in totaal 20 verschillende stakeholders:
– Handelsbedrijven AGF Greenport West-Holland
– Deepsea-reder en -terminal
– Bargeoperators en -terminals
– Railoperators en -terminals.
– Adviseur initiatief HRT Bleiswijk
– Havenbedrijf Rotterdam
– Provincie Zuid-Holland

Op de agenda stond:
– Binnenvaartnetwerk en congestie Maasvlakte
– Belang multimodale verbindingen en modal shift
– Railterminal initiatief Bleiswijk en alternatief RSC
– Coolport positie en perspectief
– Duurzaamheid
– Rol HBR en PZH
De belangrijkste conclusies en aanbevelingen zijn:

Coolport optillen en oprekken
– Sleutelspelers vanuit haven en Greenport West-Holland selecteren en gesprek starten over functie en organisatorische inrichting Coolport

Premium railterminal voor vers:
– Business case vanuit RSC (Hupac) uitwerken. Vaststellen wat nodig is om premium railterminal en spoorproduct voor vers te realiseren.
– Initiatieven voor shift naar spoor van importstromen Spanje ondersteunen.

Afhandeling Maasvlakte verbeteren:
– Vaarschema opstellen in overleg met verladers, barge- en terminaloperators.

Verduurzaming:
– Identificeren, plannen en monitoring logistieke verduurzaming.

Lees minder