Amsterdam Consultants

Vervoersmanagement bij bedrijven in de regio Rijnmond: Efficiencyscans bij bedrijven

Opdrachtgever: Milieudienst DCMR 
Sector: Diverse 

Omschrijving:

Het project ‘Vervoermanagement bij bedrijven in de Regio Rijnmond’ van DCMR Milieudienst Rijnmond heeft als doel om de emissies van het personen- en goederenvervoer terug te dringen en de bereikbaarheid in de regio te verbeteren. De DCMR is partner in het Rotterdam Climate Initiative en draagt met het project bij aan de verbetering van de luchtkwaliteit. De DCMR wil door het stimuleren van bedrijven tevens ervaring opdoen met vervoermanagement in relatie tot het aspect Preventie uit de Wet milieubeheer. Hiertoe zijn bij in totaal 30 bedrijven, verdeeld over de stad, de regio en de haven, scans uitgevoerd en vervoerplannen opgesteld.

Bij de deelnemende bedrijven zijn mobiliteitsscans uitgevoerd voor het personenvervoer en logistieke scans voor het goederenvervoer. Bij 11 bedrijven met een eigen wagenpark of een relevante leasevloot zijn bovendien wagenparkscans uitgevoerd, gericht op een schonere vloot. De scans zijn parallel uitgevoerd door externe adviseurs. Amsterdam Consultants heeft bij 22 van de 30 bedrijven een logistieke scan uitgevoerd, EVO Advies, VCCR en het ingenieursbureau van Gemeentewerken Rotterdam zijn ook bij de uitvoering van de scans betrokken.

De resultaten van de scans zijn samengevat in één integraal vervoerplan voor het bedrijf, waarin verbetermaatregelen en de planning voor de invoering vastgelegd zijn.Foto impressie:

Amsterdam Consultants
Sluisplein 46
1975 AG IJmuiden
Nederland
Tel: +31 (0)88 714 40 00