Amsterdam Consultants

Modal Shift

Het vervoer per binnenvaart, spoor en shortsea maakt verladende bedrijven minder afhankelijk van het wegvervoer en biedt hen een grote betrouwbaarheid en significante imago- en kostenvoordelen.. Transportbedrijven en logistieke dienstverleners spelen in op deze kansen en bieden hun klanten in toenemende mate intermodale oplossingen.

Amsterdam Consultants helpt bedrijven met het vaststellen van de potentie en de invoering van een modal shift van wegvervoer naar binnenvaart, spoor en shortsea. Voor de modal shift woorden kosten en baten berekend op basis van volumes en specifieke eisen die een bepaalde goederenstroom heeft. Amsterdam Consultants heeft in verschillende sectoren bijgedragen aan een verschuiving van weg naar spoor en water, waaronder de sierteelt en AGF, afval, voedingsmiddelen en agro-industrie, chemie en retail.

Naast advisering aan bedrijven helpt Amsterdam Consultants overheden bij haar beleid om het wegvervoer terug te dringen. Overheden in Nederland en Europa stimuleren de modal shift vanuit het oogpunt van luchtkwaliteit, bereikbaarheid, verkeersveiligheid. Dit doen zij onder meer door het aanleggen van infrastructuur voor overslag en transport over water en per spoor en het ondersteunen van onderzoek en innovaties in de logistiek. De praktijkkennis, ervaring en het netwerk van Amsterdam Consultants leveren een waardevolle bijdrage aan de beantwoording van de beleidsvragen van overheden.


Onze projecten

Fresh Corridor vervoer op Spanje per RoRo shortsea

Jaar:
Opdrachtgever:
Sector:
2013
Projectbureau FC
Agro en food

Binnen het programma Pieken in de Delta is het project Fresh Corridor begin 2009 van start gegaan. Fresh Corridor heeft tot doel het vervoer van groenten en fruit met de binnenvaart op gang te brengen tussen het Rotterdams havengebied, Venlo, Vlissingen, Waddinxveen-Bleiswijk, Westland, Betuwe en Antwerpen.

Logistieke kansen voor de ontwikkeling van de binnenhaven van Lille (F)

Jaar:
Opdrachtgever:
Sector:
2012
Idea Consult
Binnenvaart

De stad Lille is strategisch gelegen aan belangrijke binnenvaartverbindingen in Noord-Frankrijk. Met de bouw van het Seine-Scheldekanaal komt Lille ook aan internationale vervoer-assen te liggen. De stad wil de bestaande, verouderde natte bedrijventerreinen saneren en gedeeltelijk herinrichten voor stedelijke functies, zoals wonen, recreëren en kantoren.

RETRACK, de ontwikkeling van innovatieve spoorconcepten op de corridor Rotterdam-Constanta.

Jaar:
Opdrachtgever:
Sector:
2012
EC, DG MOVE
Spoor

Binnen het 6e Kaderprogramma van de Europese Commissie wordt door een consortium van 12 onderzoeksinstituten, adviesbureaus en spoorwegondernemers gewerkt aan een commerciële spoorverbinding tussen Rotterdam en Constanta in Roemenië. Het project, dat een looptijd heeft van 5 jaar en eind 2012 wordt afgerond, speelt in op de liberalisering van het railgoederenvervoer in Europa ...

WATERTRUCK, ontwikkeling van een business case voor een innovatief duwbakconcept

Jaar:
Opdrachtgever:
Sector:
2011
EC, INTERREG
Binnenvaart

Het gebruik van binnenvaart op kleine vaarwegen neemt de laatste decennia sterk af. De rentabiliteit van vervoer met kleine schepen is erg laag, schaalvergroting is troef in de binnenvaart. Het gevolg van deze ontwikkeling is een verdere groei van het wegvervoer, terwijl binnenvaart vanuit maatschappelijk oogpunt (duurzaamheid, veiligheid, bereikbaarheid) de voorkeur geniet.

Onderzoek naar het potentieel voor CO2-reductie door een modal shift van weg naar spoor in Europa

Jaar:
Opdrachtgever:
Sector:
2011
CER
Spoor

In opdracht van de organisatie van Europese samenwerkende spoorwegen, CER, heeft CE Delft een onderzoek gedaan naar het energiebesparingspotentieel van de spoorwegen in Europa. Amsterdam Consultants is door CE gevraagd om een aantal cases voor het goederenvervoer uit te werken.

Fresh Corridor IV, onderzoek naar de mogelijkheden van intermodaal vervoer naar Medel

Jaar:
Opdrachtgever:
Sector:
2010
Projectbureau FC
Agro en food

Binnen het programma Pieken in de Delta is het project Fresh Corridor begin 2009 van start gegaan. Fresh Corridor heeft tot doel het vervoer van groenten en fruit met de binnenvaart op gang te brengen tussen het Rotterdams havengebied, Venlo, Vlissingen, Waddinxveen-Bleiswijk, Westland, Betuwe en Antwerpen.

Berekening business cases modal shift voor planten

Jaar:
Opdrachtgever:
Sector:
2009
Ministerie LNV/FloraHolland
Agro en food

FloraHolland is van mening dat het gebruik van andere modaliteiten dan het wegvervoer voor de sector om strategische redenen en duurzaamheidoverwegingen op termijn noodzakelijk is. Het intermodaal vervoer van containers per spoor heeft de laatste jaren een sterke groei gekend. Een groot aantal shuttletreinen doet zeer frequent vele Europese bestemmingen aan.

FreshCorridor: ondersteuning bedrijven Freshworld bij modal shift van weg naar binnenvaart van Maasvlakte naar Ridderkerk

Jaar:
Opdrachtgever:
Sector:
2009
Projectbureau FC
Agro en food

Binnen het programma Pieken in de Delta is het project Fresh Corridor begin 2009 van start gegaan. Fresh Corridor heeft tot doel het vervoer van groenten en fruit met de binnenvaart op gang te brengen tussen het Rotterdams havengebied, Venlo, Vlissingen, Waddinxveen-Bleiswijk, Westland, Betuwe en Antwerpen.

Berekeningen modal shift van weg naar spoor voor het vervoer van planten in Europa voor FloraHolland

Jaar:
Opdrachtgever:
Sector:
2009
Ministerie LNV
Agro en food

FloraHolland is van mening dat het gebruik van andere modaliteiten dan het wegvervoer voor de sector om strategische redenen en duurzaamheidoverwegingen op termijn noodzakelijk is. Het intermodaal vervoer van containers per spoor heeft de laatste jaren een sterke groei gekend. Een groot aantal shuttletreinen doet zeer frequent vele Europese bestemmingen aan.

Inventarisatie containerstromen Drechtsteden

Jaar:
Opdrachtgever:
Sector:
2008
Provincie Zuid-Holland
Binnenvaart

Op de bedrijventerreinen in Dordrecht en Zwijdrecht zijn een groot aantal bedrijven gevestigd die veel containers van en naar de havens van Rotterdam en Antwerpen laten vervoeren. Dit gaat nu grotendeels over de weg. Amsterdam Consultants heeft onderzocht of dit potentieel groot genoeg is om via een terminal in Dordrecht van de binnenvaart gebruik te maken.

Coolport Westland

Jaar:
Opdrachtgever:
Sector:
2013
Fresh Corridor
AGF

Er is een grote stroom importcontainers met groenten en fruit die via de Maasvlakte in de haven van Rotterdam naar het Westland wordt vervoerd. Dit gebeurt nu over de weg, over een afstand van meer dan 120 kilometer v.v. Er is door een aantal bedrijven in het Westland een proef gedaan om deze containers met een binnenvaartschip op de kade in Hoek van Holland af te zetten, bij de terminal van Stenda Line. Deze proef is succesvol geweeest, waarna door Amsterdam Consultants onderzocht is of er voldoende commitment voor een reguliere dienst gevonden kan worden. Binnen Fresh Corridor is dit project ondersteund.

Kansen voor vers in de Zuidvleugel

Jaar:
Opdrachtgever:
Sector:
2019
Provincie Zuid-Holland


Doel van dit project is het pragmatisch vaststellen van een gedragen visie op de agrologistiek in de Zuidvleugel. Benoemen en onderbouwen van strategische keuzes voor versterking en verduurzaming van de agrologistiek in de Zuidvleugel.

De logistieke strategie maakt duidelijk welke initiatieven en ontwikkelingen in de Zuidvleugel in aanmerking komen voor ondersteuning door de provincie Zuid-Holland.

Amsterdam Consultants
Sluisplein 46
1975 AG IJmuiden
Nederland
Tel: +31 (0)88 714 40 00