Amsterdam Consultants

Ketenefficiency in de chemie

Opdrachtgever: SenterNovem 
Sector: Chemie 

Omschrijving:

De Meerjarenafspraken energie-efficiency (MJA/MEE) zijn convenanten tussen ondernemers en overheid over energie-efficiency. In deze convenanten kunnen naast procesefficiency ook ketenefficiency en duurzame energie worden opgevoerd. De ketenenergie-efficiency kan worden verbeterd door:

  • verbetering van functievervulling
  • vermindering van benodigde materialen en grondstoffen
  • efficiënter transport
  • besparingen in de gebruiksfase (minder energieverbruik of levensduurverlenging)
  • door besparingen die voortkomen uit efficiënt en effectief afdanken van producten (hergebruik, recycling/upcycling, gebruik van materiaal voor energieopwekking).


Volgens het convenant MJA/MEE kunnen de deelnemers een beroep doen op Agenstschap NL voor ondersteuning. Dat kan onder meer in de vorm van een zogenaamde Gebruikersgroep. Een aantal bedrijven uit de chemie- en vervoersector hebben daar gebruik van gemaakt en Ansterdam Consultants heeft in opdracht van AgentschapNL samen met de bedrijven de mogelijkheden voor ketenefficiency onderzocht. Een modal shift van weg naar spoor was op voorhand als meest kansrijke verbetermaatregel naar voren gekomen. Gedurende de uitvoering van het project is gebleken dat dit uiteindelijk niet van de grond gekomen is. De belangrijkste redenen hiervoor waren de complexe samenwerking die voor het gebruik van spoorvervoer gewenst is en de (te) beperkte betrokkenheid van de verladers en de branchevereniging. Wel heeft dit project geleid tot vernieuwde contacten en de intentie tot samenwerking tussen de vervoerbedrijven en belangstelling vanuit andere sectoren (Margarinen, vetten en Oliën) om samen te werken ten aanzien van spoorvervoer.Foto impressie:

Amsterdam Consultants
Sluisplein 46
1975 AG IJmuiden
Nederland
Tel: +31 (0)88 714 40 00