Amsterdam Consultants

Duurzame Logistiek

Bedrijven streven in toenemende mate naar vermindering van hun milieubelasting en verduurzaming van hun logistiek. omdat dat duurzaamheid niet alleen gaat over toekomstige generaties en een groen imago, maar omdat er met verduurzaming geld te verdienen valt. Elke kilogram CO2 die bespaard kan worden levert 50 cent aan in energie geïnvesteerd geld op. Duurzaamheid is een concurrentiefactor van betekenis geworden.

Verladers en vervoerders kunnen nog veel besparen door in te zetten op schone en zuinige voertuigen, , alternatieve vervoerwijzen (zie ook onder Modal shift) en samenwerking met klanten, toeleveranciers en collega-ondernemingen. De adviseurs van Amsterdam Consultants hebben een uitgebreide praktische ervaring met het scannen van de mogelijkheden voor verduurzaming van de logistiek en het begeleiden van bedrijven bij de ontwikkeling en invoering van verbetermaatregelen.


Amsterdam Consultants begeleidt bedrijven bij het behalen van de Lean and Green award en is preferred supplier bij Connekt.


Onze projecten

Duurzame logistiek agrofood Barendrecht

Jaar:
Opdrachtgever:
Sector:
2013
Stadsregio Rotterdam en Gemeente Barendrecht
Agro en food

De gemeente Barendrecht wil samen met haar inwoners en ondernemers werken aan een duurzame toekomst en heeft daarvoor de Duurzaamheidskring opgericht. Een van de activiteiten die door deze Duurzaamheidskring zijn gestart is gericht op de efficiency van de logistiek van de AGF handelsbedrijven in de gemeente.

Greenrail terminal Bleiswijk

Jaar:
Opdrachtgever:
Sector:
2013
Provincie Zuid-Holland
Agro en food

Er bestaan plannen voor een spoorterminal voor vers-stromen in Bleiswijk. Amsterdam Consultants heeft onderzocht wat vanuit de in Bleiswijk en omgeving gevestigde bedrijven de voorwaarden zijn om van deze terminal gebruik te maken. De goederenstromen zijn in detail geinventariseerd.

Onderzoek naar de potentiëlen voor dagranddistributie in de stadsregio Amsterdam

Jaar:
Opdrachtgever:
Sector:
2012
Stadsregio Amsterdam
Retail

Het beleveren van winkels en bedrijven in binnensteden in de dagrand (na 19:00 uur en vóór 7:00) levert logistieke voordelen op. Enkelegrote retailers passen al dagranddistributie toe. De Stadsregio Amsterdam heeft samen met EVO en TLN aan Amsterdam Consultants gevraagd om voor de regio het potentieel van dagranddistributie in kaart te brengen.

Begeleiding bedrijven voor het programma Lean and Green

Jaar:
Opdrachtgever:
Sector:
2011
Connekt
Divers

In opdracht van Connekt helpt Amsterdam Consultants bedrijven bij het behalen van de Lean and Green Award. Het programma Be Lean Be Green is onderdeel van het Programma Duurzame Logistiek, dat wordt uitgevoerd door Connekt. Onderdelen van het programma Duurzame Logistiek zijn onder meer Duurzame Stedelijke Distributie, Toolbox en Be Lean Be Green.

Ketenefficiency in de chemie

Jaar:
Opdrachtgever:
Sector:
2010
SenterNovem
Chemie

De Meerjarenafspraken energie-efficiency (MJA/MEE) zijn convenanten tussen ondernemers en overheid over energie-efficiency. In deze convenanten kunnen naast procesefficiency ook ketenefficiency en duurzame energie worden opgevoerd. De ketenenergie-efficiency kan worden verbeterd door het bundelen van stromen, het gebruik van binnenvaart en spoor en het gezamenlijk inkopen van logistiek.

Onderzoek gerichte verkeersinformatie bij werkzaamheden aan de A12

Jaar:
Opdrachtgever:
Sector:
2010
Rijkswaterstaat
Wegvervoer

Het groot onderhoud aan de snelweg A12 tussen Utrecht en Gouda in de zomer van 2010 had kunnen leiden tot grote hinder voor beroepsvervoerders en verladers die veel van deze weg gebruik maken. Rijkswaterstaat heeft van tevoren een tool ontwikkeld waarmee bedrijven real-time reistijden op het traject kunnen opvragen.

Berekeningen modal shift van weg naar spoor voor het vervoer van planten in Europa voor FloraHolland

Jaar:
Opdrachtgever:
Sector:
2009
Ministerie LNV
Agro en food

FloraHolland is van mening dat het gebruik van andere modaliteiten dan het wegvervoer voor de sector om strategische redenen en duurzaamheidoverwegingen op termijn noodzakelijk is. Het intermodaal vervoer van containers per spoor heeft de laatste jaren een sterke groei gekend. Een groot aantal shuttletreinen doet zeer frequent vele Europese bestemmingen aan.

Vervoersmanagement bij bedrijven in de regio Rijnmond: Efficiencyscans bij bedrijven

Jaar:
Opdrachtgever:
Sector:
2007
Milieudienst DCMR
Diverse

Het project ‘Vervoermanagement bij bedrijven in de Regio Rijnmond’ van DCMR Milieudienst Rijnmond heeft als doel om de emissies van het personen- en goederenvervoer terug te dringen en de bereikbaarheid in de regio te verbeteren. De DCMR is partner in het Rotterdam Climate Initiative en draagt met het project bij aan de verbetering van de luchtkwaliteit.

Verbetermaatregelen goederenvervoer voor de bedrijventerreinen Groote Lindt en De Geer in Zwijndrecht

Jaar:
Opdrachtgever:
Sector:
2007
Gemeente Zwijndrecht
Diverse

De herstructurering van de bedrijventerreinen Groote Lindt en De Geer in Zwijndrecht was aanleiding voor de gemeente en de provincie om na te gaan of er logistieke verduurzaming mogelijk is. Amsterdam Consultants heeft dit onderzocht door met de belangrijkste bedrijven te gaan praten over mogelijke verbetermaatregelen.

Logistieke organisatie en integratie afval- en recyclingstromen HVC

Jaar:
Opdrachtgever:
Sector:
2007
HVC
Afval

HVC heeft aan Amsterdam Consultants gevraagd om te helpen bij het onderzoek naar de gewenste logistieke structuur en organisatie, waarbij de te maken keuzes kwalitatief en kwantitatief onderbouwd zijn. De vervoerstromen van HVC zijn geïnventariseerd: kenmerken, herkomsten, bestemmingen, gebruikte modaliteiten, kilometers en kosten.

Coolport Westland

Jaar:
Opdrachtgever:
Sector:
2013
Fresh Corridor
AGF

Er is een grote stroom importcontainers met groenten en fruit die via de Maasvlakte in de haven van Rotterdam naar het Westland wordt vervoerd. Dit gebeurt nu over de weg, over een afstand van meer dan 120 kilometer v.v. Er is door een aantal bedrijven in het Westland een proef gedaan om deze containers met een binnenvaartschip op de kade in Hoek van Holland af te zetten, bij de terminal van Stenda Line. Deze proef is succesvol geweeest, waarna door Amsterdam Consultants onderzocht is of er voldoende commitment voor een reguliere dienst gevonden kan worden. Binnen Fresh Corridor is dit project ondersteund.

Rekentool goederenvervoer

Jaar:
Opdrachtgever:
Sector:
2018
Infomil


De Zorgplicht Vervoer uit de Wet milieubeheer en de Europese richtlijnen voor energiebesparing (EED) vragen van bedrijven om een berekening te maken van de huidige uitstoot van C02, NOx en fijnstof voor het vervoer van en naar het bedrijf. Dit emissie- en energiegebruiksprofiel kan worden opgesteld met behulp van een eenvoudige en krachtige rekentool. Deze is door Amsterdam Consultants ontwikkeld in opdracht van Rijkswaterstaat en via de website van Infomil beschikbaar.

Rekentool personenverkeer

Jaar:
Opdrachtgever:
Sector:
2018
Rijkswaterstaat


De Zorgplicht Vervoer uit de Wet milieubeheer en de Europese richtlijnen voor energiebesparing (EED) vragen van bedrijven om een berekening te maken van de huidige uitstoot van C02, NOx en fijnstof voor het vervoer van en naar het bedrijf. Dit emissie- en energiegebruiksprofiel kan worden opgesteld met behulp van een eenvoudige en krachtige rekentool. Deze is door Amsterdam Consultants ontwikkeld in opdracht van Rijkswaterstaat en via de website van Infomil beschikbaar.

Kansen voor vers in de Zuidvleugel

Jaar:
Opdrachtgever:
Sector:
2019
Provincie Zuid-Holland


Doel van dit project is het pragmatisch vaststellen van een gedragen visie op de agrologistiek in de Zuidvleugel. Benoemen en onderbouwen van strategische keuzes voor versterking en verduurzaming van de agrologistiek in de Zuidvleugel.

De logistieke strategie maakt duidelijk welke initiatieven en ontwikkelingen in de Zuidvleugel in aanmerking komen voor ondersteuning door de provincie Zuid-Holland.

Besparingsplannen vervoer

Jaar:
Opdrachtgever:
Sector:
2018
ADM, Huntsman, Kemira, Cabot
Chemie, Eetbare olien

De Zorgplicht uit de Wet milieubeheer vraagt aan bedrijven om de emissies van al het verkeer en verkeer en vervoer in kaart te brengen en aan te tonen dat er alles aan wordt gedaan om deze emissies zo laag mogelijk te houden. DIt kan onder andere gevraagd worden door de omgevingsdiensten in het kader van een revisie of vernieuwing van de milieuvergunning. Amsterdam Consultants heeft een aanpak en rapportageformat ontwikkeld dat aansluit bij de Herziene Handreiking Vervoermanagement. Deze aanpak is gevolgd bij het opstellen van besparingsplannen vervoer voor onder meer de chemie- en foodbedrijven in de regio Rotterdam, waaronder Cabot, Kemira, Huntsman, Organik Kemya en ADM.

Amsterdam Consultants
Sluisplein 46
1975 AG IJmuiden
Nederland
Tel: +31 (0)88 714 40 00