Amsterdam Consultants

Besparingsplannen vervoer

Opdrachtgever: ADM, Huntsman, Kemira, Cabot 
Sector: Chemie, Eetbare olien 
Type: Bedrijfsadvisering 

Omschrijving:

De Wet milieubeheer biedt de mogelijkheid voor het bevoegd gezag een bedrijf aan te spreken op de milieuhinder die wordt veroorzaakt door het vervoer van en naar de inrichting. Het gaat dan met name over de emissies van schadelijke stoffen als NOx, PM10 (fijnstof), CO2, alsmede geluidhinder. Voor veel productie-, overslag en handelsbedrijven leidt de aan- en afvoer van goederen tot een grote hoeveelheid vervoerbewegingen, zowel over de weg als met andere modaliteiten.

 

Amsterdam Consultants is door het toenmalig Ministerie van Verkeer en Waterstaat in het kader van het programma Transactie/Modal shift gebrevetteerd om bedrijven te ondersteunen bij hun onderzoek naar verbetermaatregelen in het goederenvervoer. Meer dan 100 vervoerplannen zijn door ons samen met de bedrijven opgesteld. Sinds 2008 werken we mee aan het project ‘Vervoermanagement bij bedrijven in de regio Rijnmond’, waar bij 50 bedrijven goederenvervoerscans zijn uitgevoerd, in opdracht van DCMR Milieudienst Rijnmond en de Stadsregio Rotterdam. Met een dergelijke scan wordt in samenwerking met het bedrijf nagegaan welke efficiencyverbeteringen in de logistiek mogelijk zijn en worden de effecten van verbetermaatregelen doorgerekend. Naast grote milieubesparingen zijn er vaak ook bedrijfseconomische voordelen te realiseren.

 

De resultaten van een vervoerscan worden vastgelegd in een ‘Besparingsplan vervoer’. Hierin staan de verbetermaatregelen beschreven, alsmede de effecten op milieu en mogelijke kostenbesparingen. Dit plan kan dienen  als bijlage bij de milieuvergunning, waarmee het bedrijf aantoont dat ze haar best doet om de negatieve gevolgen van het vervoer dat gegenereerd wordt zoveel mogelijk te beperken. Omdat logistiek van grote invloed is op de bedrijfsvoering van een onderneming kan geen standaardaanpak worden gevolgd en dient per bedrijf (inrichting) te worden onderzocht wat de (on)mogelijkheden zijn.

 

Door het bevoegd gezag is in 2017 en 2018 aan diverse bedrijven in de chemie en foodsector gevraagd om een onderzoek uit te voeren naar vermindering van de milieuhinder door goederenvervoer en personenverkeer, waarbij ook de vervoerstromen en hun emissies in kaart gebracht moeten worden.

 

Aanpak project en planning en kosten

Voor het opstellen van een besparingsplan zijn de volgende activiteiten uitgevoerd:

- analyse van de door de bedrijvenaan te leveren vervoerstroomgegevens

- bouw van een vervoermodel, dit model blijft eigendom van het bedrijf

- bepalen emissie- en energieverbruiksprofiel

- vaststellen mogelijkheden voor besparing, reductie en verschoning

- doorrekenen effecten met het vervoermodel

- motiveren afgewezen maatregelen

- opstellen van het Besparingsplan conform het format van de Handreiking voor personen- en goederenvervoerFoto impressie:

Amsterdam Consultants
Sluisplein 46
1975 AG IJmuiden
Nederland
Tel: +31 (0)88 714 40 00